Våra produkter och tjänster.Inbrottslarm 
Syftet med en inbrottslarmsanläggnings är att så tidigt som möjligt hinna larma vid inbrott i exempelvis en lokal som är skyddad eller vid ett försök till angrepp på eller vid bortförande av punktövervakad egendom. 

Inbrottslarm kan utformas som skalskydd, volymskydd, punktskydd eller en kombination av dessa beroende på behoven och kraven i fastiheten.

Kraven för centralanslutna inbrottslarmsanläggningar har Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF , tagit fram, SSF 130 , som är regler för hur en anläggning skall utformas i bostäder, affärer, lager, industrier med mera. Reglerna omfattar projektering, installation, injustering, provning och dokumentation. 


Passagesystem  
Ett passagesystems syfte är att hindra obehörigt tillträde till lokaler och byggnader. 
Tillträdeskontroll görs ofta med någon form av identifiering. Det sker med kortläsare, kod, biometri eller något beröringsfritt system. Passagesystemet kopplas ofta samman med inbrottslarm eller kameraövervakning för att göra anläggningen mer effektiv. 

Larmöverföring  
Syftet med larmöverföring är att överföra ett eller flera larm från olika larmgivare till annan plats för åtgärd exempelvis en larmcentral. För denna överföring kan befintlig infrastruktur nyttjas så som fastighetsnät, telefonnät eller trådlösa nät. En kombination av dessa ger ökad säkerhet genom redundans. IP-larmöverföring blir allt vanligare på grund av att befintliga nät kan nyttjas och kostnaderna reduceras samt mer information än själva larmet kan överföras.


Driftlarm
Driftlarmets syfte är att larma när en funktion eller system inte längre fungerar så som det ska, till exempel kylboxar i affärer, fläktar, hissar med mera.
 

Brandlarm 
Syftet med att ha ett brandlarm är att upptäcka branden i ett tidigt skede för att kunna och skicka en signal till närmaste brandstation så att branden kan släckas och skadorna begränsas. 
Utrymningslarm för att varna och utrymma lokalerna ingår inte i brandlarmet även om det ofta aktiveras och är starkt sammankopplat med brandlarmet. Utformningen av automatiska brandlarm beskrivs i Brandskyddsföreningen Sverige s, SBF:s, regler för brandlarm, SBF 110 

Utformning av utrymningslarm styrs bland annat av arbetsmiljölagstiftningen, Räddningsverket och Boverket. Dessa är sammanfattade i SBF:s bok "Rekommendationer Utrymningslarm". Ett utrymningslarm kan aktiveras manuellt eller automatiskt av till exempel en brandlarmsanläggning.

Myndighetskravet på brandlarmsanläggningar finns i Boverkets byggregler. Där anges också vilka anläggningar som måste förses med brandlarm. Vissa krav finns också i Arbetsmiljöverkets föreskrift om brandskydd. 
Försäkringsbolagens krav på brandlarm utgår ofta från en begränsning av skador på egendom och hittas i FTR, Försäkringsförbundets Tekniska Rekommendationer. 
(www.forsakringsforbundet.com)  

Komponenterna som ingår i ett automatiskt brandlarm är: 

  • en centralapparat 
  • detektorer av olika modell och larmknappar för automatisk respektive manuell upptäckt av brand 
  • larmdon och överföring för att påkalla hjälp och informera.

Ett inbrottslarm används ofta för att styra andra funktioner i fastigheten t.ex. hissar, rökluckor, dörrar m.m.

CCTV, kameraövervakning 
Syftet med ett kamerasystem är att identifiera, känna igen, detektera eller övervaka en plats, händelse eller en process. Kravet för att få kameraövervaka ett område står i kameralagen.  
Kameralagen anger vad och när man får övervaka. Lagen anger när man måste ansöka om tillstånd eller vid de tillfällen det räcker med anmälan. Dock måste det alltid informeras om att området är kameraövervakat. En norm för hur CCTV-anläggningar ska installeras finns, SSF 1060 heter den.

Från och med 1 Juli 2013 gäller en ny kameralag. För mer information om kameralagen, besök www.lst.se . Där kan du också hämta ansökan om tillstånd. 

Powered by CouchCMS